Virsstundas: princips

Virsstundas ir pilnas slodzes darbinieka nostrādātās stundas pēc likumīgā darba laika, kas ir 35 stundas (vai laiks, ko uzskata par līdzvērtīgu).

Par virsstundām palielinās alga. Šo palielinājumu paredz uzņēmuma līgums vai, ja tā nav, filiāles līgums. Uzņēmuma līgumam ir prioritāte pār filiāles līgumu. Uzcenojuma likmes nevar būt mazākas par 10%.

Ja nav līguma noteikumu, par virsstundām palielinās alga:

25% pirmajās 8 virsstundu stundās; 50% nākamajām stundām. Virsstundas: tās ne tikai rada piemaksu

Virsstundas rada tiesības uz algas paaugstināšanu vai, attiecīgā gadījumā, uz līdzvērtīgu kompensējošu atpūtu (Darba kodekss, L. 3121–28. Art.).

Algu grāmatiņā ir norādīts darba stundu skaits, uz kuru attiecas alga. Ja darbinieks strādā virsstundas, viņa algu grāmatiņā ir jānošķir stundas, kas apmaksātas pēc parastās likmes, un tās, kurās iekļauts palielinājums par virsstundām (Darba kodekss, R. 3243-1. Art.).

Piemaksas maksājums nav