Овој курс се фокусира на историјата на француската литература и идеи од 18 век. Целта е да го прикаже целиот век, делата и авторите како и битките на идеите кои го опфаќаат просветителството. Акцентот ќе биде ставен на „големите автори“ (Монтескје, Превост, Мариво, Волтер, Русо, Дидро, Сад...) кои ја сочинуваат културната позадина потребна за да се има општа идеја за векот., но без да се занемари сето она што неодамнешното истражување го истакна во однос на фундаменталните движења, претставени од автори кои имаат помалку индивидуализирано место во книжевниот пантеон, но кои сепак се важни (андерграунд текстови, либертински романи, развој на жените од писма итн.) .

Ќе се погрижиме да ги обезбедиме елементите на историското врамување што ќе овозможат да се лоцираат важните мутации на динамичните жанрови на моментот (роман, театар), како и интелектуалните дебати и начинот на кој тие се отелотворени во главните дела.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  3 Бизнис за започнување без буџет на Интернет