Европското право игра сè поголема улога во внатрешното трудово право (особено преку европските директиви и судската практика на двата европски врховни судови). Движењето повеќе не може да се игнорира од почетокот на примената на Лисабонскиот договор (1 декември 2009 година). Медиумите се почесто одекнуваат на дебати кои своите извори ги наоѓаат во европското социјално право.

Затоа, познавањето на европското трудово право е важна додадена вредност за правната обука и во практиката во компаниите.

Овој MOOC ви овозможува да стекнете база на знаење во европското трудово право со цел:

  • да се обезбеди подобра правна сигурност за одлуките на компанијата
  • да ги спроведува правата кога францускиот закон не е во согласност

Неколку европски експерти фрлија особено светло на некои теми кои се проучуваат во овој MOOC, како што се здравјето и безбедноста при работа или европските социјални односи.