Дневен пакет: автономни вработени во организацијата на нивниот распоред

Пакетите во денови во текот на годината може да се заклучат со:

вработени во управувањето кои имаат, под одредени услови, автономија во организацијата на нивниот распоред; и вработените чие работно време не може да се одреди и кои имаат вистинска автономија во организацијата на нивниот распоред.

Овие вработени по годишна фиксна стапка во денови не подлежат на броење на работното време во часови, ниту на максималното дневно и неделно работно време.

Кога овие вработени се интегрираат во распоред кој бара нивно присуство во компанијата, тие не можат да се сметаат за извршни директори / независни вработени и затоа подлежат на годишен паушален договор во денови. Оваа практика, според Касациониот суд, е во спротивност со поимот автономна рамка.

Не, не можете да им наметнувате временски слотови на вработените на дневен пакет.

Ако им наметнувате часови на вработените на дневна основа, тие не можат да се сметаат за независни вработени. Тие се интегрирани вработени кои подлежат на колективно работно време и аранжмани за прекувремена работа.

За потсетување, на ...