Платено отсуство: право

Платено отсуство, во принцип, мора да се зема секоја година. Повеќе од право, работникот има обврска да се одмори од својата работа.

Вработените имаат право на одмор од 2,5 работни дена по работен месец, односно 30 работни дена (5 недели) за цела работна година.

Референтниот период за стекнување на отсуство е утврден со договор за компанија, или ако тој не е со колективен договор.

Во отсуство на каква било договорна одредба, периодот на доделување е закажан од 1 јуни претходната година до 31 мај во тековната година. Овој период е различен кога компанијата е поврзана со платен фонд за годишен одмор, како што е градежната индустрија на пример. Во овој случај, тој е поставен за 1 април.

Платено отсуство: поставете го земен период

Платените празници се земаат во период кој го вклучува периодот од 1 мај до 31 октомври. Оваа одредба е од јавен ред.

Работодавачот мора да преземе иницијатива за одмор, како и редоследот на заминувањата во неговата компанија.

Периодот на отсуство може да биде одреден со договор за компанија, или доколку не се случи тоа, со вашиот колективен договор.

Да, можно е да се преговара за периодот на поставување