До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • Идентификувајте различни аспекти на поимот територијална привлечност,
  • Идентификувајте ги неговите предизвици,
  • Знајте ги алатките и лостовите на дејствување.

Овој курс има за цел да ги претстави различните аспекти на поимот територијална привлечност, прашањата што тој ги покренува, како и алатките и лостовите за конкретни дејствија што можат да одговорат на нив. Атрактивноста и територијалниот маркетинг се стратешки теми за територијалните актери чија професионализација сакаме да ја поддржиме.

Овој MOOC ги таргетира професионалците за економски развој во различни структури: економски развој, туризам, агенции за иновации, агенции за урбанистичко планирање, кластери за конкурентност и технолошки паркови, CCI, економски услуги, атрактивност и меѓународни заедници, консултанти и агенции за комуникација специјализирани за територијален маркетинг/привлечност, иднина професионалци во економскиот развој: EM Normandie, Grenoble Alpes University, IAE de Pau, IAE de Poitiers, Sciences-Po, училишта и институти за урбанистичко планирање итн.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →