Тоа е мала револуција што малку повеќе од 1,3 милиони либерални професионалци ќе ја доживеат. Законот за финансирање на социјалното осигурување за 2021 година предвидува воспоставување единствена и задолжителна шема на дневни додатоци во случај на боледување за сите либерални професионалци поврзани со Националниот фонд за осигурување .стареност на либерални професии (CNAVPL). Овој систем ќе стапи на сила од 1 јули. Ако главните принципи беа познати, практичните модалитети штотуку беа откриени.

Зошто создавање на заедничка шема за дневни додатоци?

Денес, системот за социјална заштита на либералните професионалци во однос на дневните надоместоци не е хомоген според професиите. Од десетте пензиски и провидентни фондови што ги групираат либералните професии (со исклучок на адвокатите), само четири предвидуваат исплата на дневни надоместоци во случај на боледување. Тоа се лекари, медицински помошници, сметководители, стоматолози и акушерки. Но, надоместокот започнува до 91-от ден на боледување! За споредба, тоа е само три дена за вработените во приватниот сектор или самовработените. Како резултат, додека трговците и занаетчиите имаат корист од дневни додатоци во случај на боледување, болест или

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Основите на управната парница