Ранливи лица изложени на ризик да развијат сериозна форма на инфекција со Ковид-19, како и вработени кои се родители на дете под 16 години или на лице со попреченост, кое е предмет на мерка изолација, иселување или поддршка од домот, може под одредени услови, имаат корист од делумна активност.

Овие вработени кои не се во можност да продолжат да работат имаат корист од делумен додаток за активност, утврден на 70% од бруто референтниот надоместок ограничен на 4,5 минимална плата на час.

До 31 јануари 2021 година, во примена на режимот на обичајно право, часовната стапка на додатокот за делумна активност што ти ја исплаќа државата е утврдена на 60%. Оваа стапка е 70% за заштитените сектори кои имаат корист од зголемувањето на стапката на додаток за делумна активност.

Од 1 февруари 2021 година, треба да се утврди единствена стапка, применлива за сите компании, без оглед на нивниот сектор на активност (обичајно право или заштитени сектори). Но, оваа мерка е одложена за 1 март 2021 година.

Од овој датум, ќе се применува единствена часовна стапка за пресметка на додатокот за делумна активност. Оваа единствена стапка е утврдена на 60 ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Кон еколошките перформанси на прехранбените производи