До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • да се идентификуваат детерминантите на здравјето, лостовите на јавното дејствување во здравството, социјалните и територијалните нееднаквости во здравството и конечно главните проблеми во здравството денес,
  • да се насочат кон основните правила во однос на хигиената, вакцинацијата, здравјето, храната или дури и спортската активност,
  • го знаат влијанието на животната, физичката и општествената средина врз здравјето на секој од нас

Опис

Сите сме погодени од здравствени проблеми.

На национално и локално ниво, се спроведуваат многу политики за справување прашања кои се во исто време демографски, епидемиолошки и општествени и да им овозможи на сите да живеат во добро здравје што е можно подолго.

Средствата за дејствување се многу разновидни, особено во однос на превенција и унапредување на здравјето.

Квалитетот на воздухот, исхраната, хигиената, физичката активност, работните услови, социјалните односи, пристапот до квалитетна нега се сите фактори кои придонесуваат за добра општа здравствена состојба.

Овие различни теми ќе бидат обработени во три дела. Ќе настојуваме да ги опишеме националните политики притоа илустрирајќи ги преку примери на териториите.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →