Информации што треба да им се дадат на вработените: објавувањето не е секогаш задолжително

Без оглед на големината на вашата компанија, одредени информации императив мора да бидат прикажани на вашето работно место.

Овие вклучуваат:

одредени детали за контакт: инспекторат за труд, лекар за труд, итн. ; правила за безбедност: услови за пристап и консултација со единствениот документ за проценка на ризик, забрана за пушење на пример; или општи правила на трудовото право: на пример колективно работно време.

Во некои случаи, но не и во сите, задолжителното прикажување може да се замени со информации на кој било начин. Ова е случај, на пример, со редоследот на заминување на платено отсуство, со одредени правни текстови или со насловот на конвенциите и договорите што се применуваат во установата.

Во зависност од вашата работна сила, дополнителни информации мора да бидат прикажани, како што е местото на консултација со списокот на членови на ООП (од 11 вработени) или да се дистрибуираат на какви било средства, како што се деталите за контакт на претставникот за сексуално вознемирување, итн.

За да не прават никакви грешки, Editions Tissot ги сумираше овие различни информации за вас и ви го нуди нивниот избор помеѓу нивните „задолжителни објавувања на ...