Главната цел на предметот е да ги запознае студентите со посебната природа на политичките објекти преку предлагање на вокабулар, алатки и методи за идентификување, именување, класификација и предвидување на политичките појави.

Поаѓајќи од поимот моќ, ќе ви бидат изложени клучните концепти на Политички науки: демократија, режим, политика, идеологија итн.

Како што напредуваат модулите, се создава лексикон и се работи со вас. На крајот од овој курс, ќе стекнете терминологија специфична за дисциплината и ќе жонглирате со овие концепти. Ќе ви биде поудобно да ги дешифрирате вестите и да ги формулирате вашите идеи.

Професорите редовно ќе ги споделуваат своите знаења и анализи. Видеата имаат и неколку дијаграми за да го направат учењето подинамично.

Исто така, ќе имате можност да го тестирате вашето знаење преку квизови и разни вежби.

ВЕСТИ: Оваа година ќе видиме како моќта, нејзината примена и дистрибуција биле под влијание на пандемијата COVID 19.