За луѓето кои се најдалеку од вработувањето, пречките поврзани со мобилноста се повторуваат. Скоро 7 милиони луѓе или околу 20% од работоспособното население е тешко да се движат низ Франција. 28% од луѓето во професионална интеграција се откажуваат од својата работа или од обуката заради мобилност : немаат пристап до превозни средства, немаат возила или немаат возачка дозвола.

Со цел да се олесни мобилноста на сите Французи, Брижит Клинкерт, министер делегат за интеграција на министерот за труд, вработување и интеграција, објави во вторникот 16 март за време на состанокот на банкарското вклучување на Опсерваторијата (ОИБ) 50% зголемување на државната гаранција за личен микрокредит за финансирање решенија за мобилност како дел од проект за интеграција на работни места.

Оваа дополнителна државна поддршка има за цел додели околу 26 заеми во 000 година, наспроти 15 во 000 година, на лица исклучени од вработување, со гаранција на државата, да финансира набавка на автомобил, двоколка, поправка на неговото возило, возачка дозвола или автомобилско осигурување.

Банката на Франција, банките

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Европски ЛИДЕР фондови