„Проектот за професионални транзиции“ (ПТП) им овозможува на секој вработен да ги мобилизира своите лична сметка за обука(CPF) на негова иницијатива, со цел да се спроведе сертифицирана акција за обука за промена на занаетот или професијата.


За време на проектот за професионална транзиција, работникот користи конкретно отсуство за време на кое му се суспендира договорот за вработување. Неговиот надомест се одржува под одредени услови. Овој систем го замени индивидуалното отсуство за обука (CIF).


Регионални меѓупрофесионални заеднички комисии (CPIR) - здруженија „Transitions Pro“ (ATpro), наречена и Transitions Pro, ги обработува барањата за финансиска поддршка за професионални проекти за транзиција. Тие покриваат образовни трошоци, надоместоци и, каде што е применливо, одредени дополнителни трошоци поврзани со обуката.


За да се води во изборот на преквалификација и во комплетирањето на своето досие, вработениот може да има корист од поддршка од советник за професионален развој (CEP). CEP го информира, води и му помага на вработениот да го формализира својот проект. Тој предлага план за финансирање.


На крајот на курсот за обука, на вработениот му завршува суспензијата на договорот. Се враќа на својата работна станица или