Какво е чувството на припадност?

Чувството на припадност е една од основните потреби дефинирани од познатата пирамида Маслов во 1943 година. Нејзиниот автор, психологот Абрахам Маслоу, ја поврза потребата за припадност со потребите на убовта, пријателството и припадноста. Ова се многу силни чувства што му овозможуваат на една личност да цвета во група, каква и да е. Во професионалниот свет, ова се претвора во социјални интеракции, со придржување на вработените кон корпоративната култура, како и со чувството да се придонесе за постигнување на заедничка мисија. Чувството на припадност се создава и одржува во компанијата. Тоа се материјализира - меѓу другото - со споделување на заедничка цел, но исто така и со моменти на пригодност, дополнителни професионални состаноци, операции за градење тим, итн

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Комуницирајте со помош на дигитални алатки