Индекс на професионална еднаквост: обврска што се појавува секоја година и се протега

Ако вашата компанија има најмалку 50 вработени, треба да го измерите јазот во платите помеѓу жените и мажите според индикаторите.
Обврска која не е нова - бидејќи веќе моравте да ја правите минатата година - но која се враќа секоја година.

4 или 5 индикатори се земени предвид во зависност од вашата работна сила. Методите за пресметување на индикаторите се дефинирани со додатоци:

 

Колку повеќе вашата компанија работи на показателите, толку повеќе поени добива, а максималниот број е 100. Знаејќи дека ако нивото на добиените резултати е помалку од 75 поени, потребно е да се спроведат корективни мерки и доколку е така, исплата на плата 3 години.

Откако ќе се изврши пресметката, тогаш мора да:

објавете го нивото на резултатите („индексот“) на вашата веб-страница доколку има или, доколку не успеете во тоа, донесете го на вниманието на вашите вработени; и пренесете го до трудовиот инспекторат, како и до вашиот социјален и економски комитет.

Ако вработите повеќе од 250 лица, резултатите ќе бидат и резултатите