Успехот на курсевите за сајбер безбедност ја покажа важноста на поддршката на локалните власти за зајакнување на нивната сајбер безбедност. Сега се предлага нов механизам, наменет првенствено да им помогне на најмалите општини и заедници од општините.

Неговата цел: да го поддржи стекнувањето, од структурите задолжени за дигитална трансформација на заедниците, на споделени производи и услуги за нивните членови. Овие производи и услуги мора да го зајакнат нивото на сајбер-безбедност на структурите-кориснички на едноставен начин и во согласност со нивните непосредни потреби за сајбер-безбедност.

Кој е загрижен: системот е достапен за здружени структури задолжени за поддршка на дигиталната трансформација на локалните власти. Тие вклучуваат, на пример, јавни оператори на дигитални услуги, одделенски центри за управување, мешани синдикати задолжени за дигитални. Може да се субвенционираат само јавни структури, здруженија или групи од јавен интерес.

Како да аплицирате: секој кандидат поднесува проект на Платформа за поедноставени процедури, со детали за неговиот проект, корисниците, трошоците и распоредот на проектот. Поддршката се обезбедува преку субвенција пресметана според бројот на засегнати жители по членска заедница, ограничена за најголемите општини и вклучувајќи поддршка за