Самовработените, или подобро микробизнис, е поволен статус за прогласување мала активност со ограничување на административните процедури. Со нешто повеќе од 1,7 милиони микро-претприемачи во Франција во декември 2019 година (+ 26,5% во текот на една година), според Федерацијата на авто-претприемачи, статусот навистина продолжува да заведува. Скоро половина од деловните субјекти што се создаваат во Франција се микро-бизниси (47% во 2019 година).

Меѓутоа, зад очигледната едноставност на статутот, прашањето за одговорноста на самовработениот претприемач претставува голем ризик кој ретко се споменува.

Неограничена одговорност за вашиот деловен и личен имот

Со усвојување на статусот индивидуален претприемач во рамките на микро-претпријатието, вашата одговорност се ангажира на неограничен начин врз вашите професионални и лични средства, особено во случај на примање.

Сепак, вие задржувате заштита во врска со вашата Главно живеалиште, неостварлив по право, без разлика дали се чува во целосна сопственост, во плодоуживање или во гола сопственост.

Ако имате друга недвижност не е доделена на вашата активност (земјиште или втор дом на пример), можете

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Зголемете ја ефикасноста со 5S