Ce бесплатно упатство евоцира различни можности за зголемување (зголемување на работните денови, годините, зголемување на формат, серија со прецизен интервал ...) во Ексел. Овој курс е преземен од курсот за обука „Основи на Excel: совладување на основите – Дел 1/2“.

Останувам достапен во салонот за поддршка за да одговорам на какви било прашања што можеби ги имате зголемувањето со Ексел.
Добар туторијал!