Овој MOOC е наменет за студенти кои завршуваат средно образование (реторичар, терминал, итн.) и се подготвуваат за нивно влегување во циклус на високо образование, во средно или на универзитет. Благодарение на оваа алатка, ќе можете да ги пополните сите празнини, пред да започнете со следниот циклус на студии. Конкретно, ако се подготвувате за приемен испит за студии по медицина и стоматологија, или кој било друг приемен тест, ќе можете да ги откриете ресурсите неопходни за да ви помогнат да се справите со механиката. Овој MOOC може да биде корисен и ако сте запишани во прва година на високо образование и имате потешкотии да го изучувате курсот по физика. Благодарение на нашето искуство во надзорот на студентите на универзитетот и во подготвителните активности, заедничките тешкотии на студентите ни се познати. Соодветно го изградивме овој MOOC, особено со соочување со студентот со неговите претстави и однапред смислени идеи.