Одложено неколку пати од Владата поради здравствената криза, реформата на осигурувањето за невработеност стапува на сила од денес. Три главни случувања се случуваат: бонус-малтус за компаниите во седум сектори, нови правила за условите за подобност за осигурување од невработеност и намалувањето на надоместокот за невработеност за највисоки приходи.

Бонус-малиусот беше предизборно ветување од Претседателот на Републиката. Почнувајќи од денес, тоа се однесува на компании во седум сектори големи потрошувачи на кратки договори:

Производство на храна, пијалоци и производи од тутун;
Производство и дистрибуција на вода, канализација, управување со отпад и контрола на загадувањето;
Други специјализирани, научни и технички активности;
Сместување и угостителство;
Транспорт и складирање;
Производство на производи од гума и пластика и други неметални минерални производи;
Дрвопис, индустрија за хартија и печатење.

Овие сектори беа избрани со мерење, во периодот од 1 јануари 2017 година до 31 декември 2019 година, нивната просечна стапка на одвојување, индикатор што одговара на бројот на крај на договорот за вработување или привремени работни задачи придружени со регистрација кај вработените во Pile во врска со работната сила на компанијата.