Бесплатна обука за Linkedin Learning до 2025 година

Проектите често пропаѓаат поради недоволно разбирање на очекувањата на засегнатите страни. Деловната анализа може да помогне да се реши овој проблем со идентификување и специфицирање на овие барања на почетокот на проектот. Но, деловната анализа не е само за идентификување на потребите. Таа, исто така може да обезбеди решенија и да обезбеди непречено спроведување на иницијативите. Целта на овој курс е да ги претстави основите на деловната анализа. Ги објаснува принципите на работата на бизнис аналитичар, како и знаењата и вештините неопходни за успешно исполнување на оваа улога. Обучувачот го објаснува и процесот на деловна анализа, кој се состои од проценка на потребите, идентификација на засегнатите страни, тестирање, валидација и финална евалуација. Секое видео објаснува зошто деловната анализа е ефикасна и како може да се користи за оптимизирање на организациските перформанси.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→