Целта на овој MOOC е едноставно да се осврне на основните поими на кривичната постапка.

Ќе продолжиме со кривичното судење фокусирајќи се на начинот на кој се забележуваат делата, се бараат нивните сторители, се собираат доказите за нивната можна вина, конечно на правилата кои го регулираат нивното гонење и нивното судење.

Тоа ќе не наведе да ја проучуваме улогата на истражните служби и правната рамка на нивните интервенции, правосудните органи под чија надлежност постапуваат, местото и соодветните права на странките во постапката.

Потоа ќе видиме како се организирани судовите и местото на доказите во судењето.

Ќе тргнеме од главните начела кои ја структурираат кривичната постапка и како што ќе се развиваме ќе се задржиме на одреден број теми, често малтретирани кога ќе се спомнат во медиумите: пропишување, права на одбрана, презумпција на невиност, полициски притвор, интимно убедување, проверка на идентитетот, притвор пред судење и други….

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →