Колективни договори: судијата кој изрекува поништување може да одлучи да ги модулира неговите ефекти со текот на времето

Од уредбите на Макрон, поконкретно Уредбата бр. 2017-1385 од 22 септември 2017 година која се однесува на зајакнувањето на колективното договарање, кога судијата ќе го откаже колективниот договор, тој има можност да ги модулира ефектите од оваа ништовност со текот на времето. . Целта на овој систем: да обезбеди колективни договори, со ограничување на негативните последици што може да ги донесе ретроактивното откажување.

За прв пат, Касациониот суд беше наведен да ја разгледа оваа тема, по повод спорот за колективниот договор за фонографско објавување. Ова, потпишано на 30 јуни 2008 година, беше проширено на целиот сектор со декрет од 20 март 2009 година. Неколку синдикати побараа укинување на одредени членови од неговиот додаток бр. 3, кои се однесуваат на условите за вработување, надоместоците и социјалните гаранции за плата изведувачи.

Првите судии изречеа укинување на парничните написи. Сепак, тие одлучија да ги одложат ефектите од ова откажување на 9 месеци, односно на 1 октомври 2019 година.