Еден од моите вработени, кој земал дрога и крадел пари од мојата продавница, бил отпуштен поради сериозно лошо однесување од оваа причина. Тој ме обвинува дека им го спомнав ова на клиентите и затоа смета дека неговото разрешување се случило во разуздани околности. И покрај тоа што направил грешка, дали може да се надомести?

Касациониот суд потсети дека дури и кога тоа е оправдано со сериозна вина на работникот, отказот може да предизвика на овој, поради вознемирувачките околности што го придружуваа, предрасуда за која е основана да бара компензација.

Во минатото, веќе беше воспоставена судска пракса според која основаноста на побарувањето за отштета заради неповолните услови на раскинување на договорот за вработување е независна од основаноста на последното.

Во конкретниот случај, вработен (управник со барови) упатил тужба до индустрискиот трибунал за отштета за морална штета предизвикана од околностите на неговото отпуштање за сериозно лошо однесување, што според него, се необични. Тој му прекори на својот работодавач дека се раширил во јавноста за причините за отпуштањето со евоцирање дека зема ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Брзо деловно работење