Договорите за концесија, кои беа преферирана алатка во Франција за развој на големи инфраструктури, сè уште се договор на избор што го користат државата или локалните власти за модернизирање или изградба на нови јавни објекти. Правниот режим применлив за овие договори значително еволуираше, особено под влијание на Заедницата, за да премине од договор за интуиту персона во категорија на договори за јавни набавки.

Овој MOOC со наслов „Концесии“ има за цел на дидактички начин да ги прикаже главните правила што важат за овие договори.

Овој курс ја зема предвид реформата од декември 2018 година која воведува „Кодекс за јавен ред“ во француското право. .

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →