Објавено на 08/03/2021 во 16:59 часот од редакцијата на Éditions Tissot во надомест.

Официјалниот билтен за социјално осигурување (BOSS) е дигитална база на документи на документи, достапна на Интернет. Ги обединува регулативите за придонеси и придонеси за социјално осигурување. Првите елементи се достапни, но неговата содржина ќе биде спротивставена на администрацијата само од 1 април 2021 година.