Прекувремена работа: принцип

Прекувремени часови се работни часови над законското работно време од 35 часа (или времето што се смета за еквивалентно) за вработен со полно работно време.

Прекувремената работа доведува до зголемување на платата. Ова зголемување е предвидено со договор за компанија или, доколку тоа не се случи, со договор за филијала. Договорот за компанијата има предност пред договорот за филијала. Стапките на покачување не можат да бидат помали од 10%.

Во отсуство на договорна одредба, прекувремената работа доведува до зголемување на платата за:

25% за првите 8 часа прекувремена работа; 50% за следните часови. Прекувремена работа: тие не доведуваат само до премија

Прекувременото работно време доведува до право на зголемување на плата или, каде што е применливо, на еквивалентен компензаторски одмор (Кодекс на труд, чл. L. 3121-28).

Во уплатницата се споменува бројот на работни часови на кои се однесува платата. Ако вработениот работи прекувремено, мора да ги разликувате од неговиот лист на плата часовите платени со нормална стапка и оние што вклучуваат зголемување за прекувремена работа (Закон за работни односи, чл. Р. 3243-1).

Уплатата на премијата не