До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • идентификување на сегашните и идните проблеми со мобилноста,
  • дешифрирање на законодавните аспекти поврзани со мобилноста,
  • изготви преглед на актерите во управувањето, решенијата, како и трошоците и изворите на финансирање за мобилност,
  • поставете ги елементите што се однесуваат на транспортот на стоки.

Опис

Трансформација на политиката за јавен транспорт во политика за јавна мобилност, предизвици на оваа јавна политика, презентација на LOM, алатки и постоечки иницијативи, овој MOOC ќе ви обезбеди суштинско знаење за да ги разберете тековните предизвици и постоечките иницијативи за да одговорите на нив .