Со уредба од 21 година се разјаснети процедурите за спроведување на Pro-A, со барање од социјалните партнери да преговараат на ниво на професионални гранки на договори за утврдување на сертификатите подобни за системот.
Откако ќе се склучат, овие договори се доставуваат до Генералниот директорат за труд, кој потоа продолжува на нивно продолжување со издавање на указ објавен во Службениот весник.

За потсетување, ова проширување е предмет на усогласеност со критериумите што потврдуваат голема промена во активностите во однос на секторот. Ризикот од застарување на вештините на вработените исто така го зема предвид администрацијата.
Во зависност од одредбите за кои се преговара на ниво на гранка, останува на Униформација да ги покрие сите или дел од трошоците за образование, како и трошоците за превоз и сместување направени во рамките на Про-А, врз основа на паушал. Доколку договорот за филијала продолжен од Министерството за труд го предвидува, OPCO може да ги вклучи во своето покритие надоместокот и правните и договорни социјални трошоци на вработените, во рамките на границата на минималната плата за час.

Забелешка: кога обуката се одвива за време на работното време, од компанијата се бара да одржува ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Работа со компјутери и компјутерски периферни уреди