Мојата компанија го надмина прагот од 50 вработени и затоа ќе го пресметам индексот на професионална еднаквост. Ние припаѓаме на СИУ. Дали постојат специфични правила во овој контекст?

Во врска со индексот на професионална еднаквост и УЕС, треба да се направат одредени појаснувања во врска со, особено, рамката за пресметка и објавување на резултатите.

На ниво на пресметка на индексот во случај на UES

Во присуство на УЕС, признаен со колективен договор или со судска одлука, веднаш штом се формира ООП на ниво на УЕС, индикаторите се пресметуваат на ниво на УЕС (Кодекс на труд, чл. Д. 1142-2-1) .

Инаку, индексот се пресметува на ниво на компанија. Не е важно дали има неколку установи или дали компанијата е дел од група, пресметката на индикаторите останува на ниво на компанијата.

За утврдување на работната сила што бара пресметување на индексот

Индексот е задолжителен од 50 вработени. Ако вашата компанија е дел од СИУ, овој праг се проценува на ниво на СИУ. Без оглед на големината на компаниите што го сочинуваат, работната сила земена во предвид при пресметувањето на индексот е вкупната работна сила на УЕС.

На објавувањето на индексот

Министерството за труд прецизира