Законот за „Професионална иднина“ предвидува дека придонесите и зголемувањата може да ги плаќаат работодавачите на CPF на вработените. Конкретно, корективни и дополнителни придонеси предвидени во договорите на компанијата итн.

Ma Caisse de depots et consignations ја проширува платформата за придонеси што во моментов, компаниите исто така можат да го надополнат CPF со суми што ќе бидат насочени кон проекти за обука специфични за потребите на компаниите и нивните вработени.

Активен персонал Компаниите можеа да направат „активно“ екипирање од 3 септември 2020 година, треба да се напомене дека тоа не дозволува надоместување или насочување на парите кон одреден курс за обука на вработениот. На крајот на декември 2020 година, околу 1 компании го користеле овој систем за 800 корисници и вкупен износ на финансирање од околу 4 милиони евра.

Четири типа на дарување: Доброволно дарување: да учествуваме во финансирање на проект за обука или да го зголемиме „буџетот за обука“ на вработените за да ги охрабри да обучуваат. Дополнителни права: да се спроведе колективен договор со кој се обезбедува поповолна храна. Поправни права: да платите 3 евра корективни права поврзани со професионални интервјуа. Оваа обврска е применлива