Професионалните интервјуа (да не се мешаат со годишните интервјуа за проценка) се задолжителни - со казни - за сите компании, од реформата во 2014 година, ревидирана во 2018 година преку законот за професионална иднина.

Во контекст на здравствената криза, специфични одредби за стручна обука, кои им овозможуваат на работодавците да ги исполнуваат своите законски обврски во тежок контекст, беа објавени во JOО од 3 декември 2020 година во рамките на рецепт, чии детали се следниве:

Продолжување до 30 јуни 2021 година на извршување на професионални интервјуа, како и суспензија до тој датум на предвидени казни во случај на неисполнување на одржувањето на залихите во роковите Продолжување до 30 јуни 2021 година од преодна мерка што му овозможува на работодавачот да ги исполни своите обврски во рамките на 6-годишниот курс, со упатување на одредбите што важат на 31 декември 2018 година или на оние што произлегуваат од законот од 5 септември 2018 година.

Забележете исто така продолжување до 30 јуни 2021 година на преодната мерка што дозволува комисии и „OPCO“ на „Transition pro“ (за средства наменети за финансирање програми за работа-студии или дополнителни придонеси, до ограничување од 3 евра). финансии на