До крајот на овој курс, ќе можете да:

  • Поучувајте притоа земајќи ги предвид когнитивните ограничувања на учениците.
  • Поучувајте на начин кој промовира долгорочно задржување на меморијата.
  • Идентификувајте ги детерминантите на нарушувачкото однесување.
  • Поставете стратегија за управување со однесувањето на учениците.
  • Идентификувајте практики кои влијаат на мотивацијата на учениците.
  • Промовирајте внатрешна мотивација, саморегулација на учењето и развијте мета-когнитивни стратегии кај вашите ученици.

Опис

Овој Mooc има за цел да ја заврши обуката за психологија на наставниците. Опфаќа 3 многу специфични теми, кои се многу добро разбрани благодарение на децениското истражување во психологијата и кои се апсолутно клучни за наставниците:

  • Меморија
  • Однесувањето
  • мотивација.

Овие 3 предмети беа избрани поради нивната суштинска важност и поради нивниот трансверзален интерес: тие се важни во сите предмети и на сите нивоа на школување, од градинка до високо образование. Тие се однесуваат на 100% од наставниците.