Модерната работа направи Психосоцијални ризици (ПСР) на постојано растечки проблем на работното место. Денеска на стресот стана првиот ризик за здравјето на работниците.

За работодавачот, спречувањето на РПС е законска обврска со оглед на значајните последици што ги имаат врз менталното и физичкото здравје на поединците. Тоа е исто така а големо економско и оптоварување со перформанси за компанијата.

Во овој контекст и со оглед на мноштвото извори на стрес и субјективната, а понекогаш и невидливата природа на овој феномен, постои потреба да се дадат насоки за градење пристап за евалуација и превенција против PSR. Овој MOOC им го нуди целото алатки за усвојување ригорозен пристап кон дијагнозата, евалуацијата и спроведувањето на активностите против PSR.