Курсеви за сајбер безбедност: повеќе од 600 корисници на крајот на 2021 година

Како дел од France Relance, владата одвои 1,7 милијарди евра инвестиции за дигитална трансформација на државата и териториите. Овој план вклучува „компонента за сајбер безбедност“, пилотирана од ANSSI, која изнесува 136 милиони евра во периодот 2021-2022 година.

Насочена првенствено кон играчи ранливи на сајбер напади на ниско ниво, дизајнирана е поддршка во форма на „курсеви за сајбер-безбедност“. Многу модуларен, може да се прилагоди на позрели субјекти кои сакаат да имаат проценка на безбедноста на нивните информациски системи и поддршка за да постигнат ниво на заштита приспособено на предизвиците и нивото на закана на кои се изложени.

Преку овие курсеви, целта е да се всади динамика за подобро разгледување на сајбер безбедноста и да се задржат нејзините ефекти на долг рок. Тие овозможуваат поддршка на секој корисник за сите аспекти неопходни за спроведување на пристапот за сајбер безбедност:

На човечко ниво преку обезбедување вештини, преку давателите на услуги за сајбер безбедност на секој корисник да го дефинираат безбедносниот статус на нивниот информациски систем и работата