Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Внатрешната мобилност денес е голем предизвик за компаниите и нивните одделенија за човечки ресурси. Во Франција повеќе од 30% од работните места во компаниите се пополнети со внатрешна мобилност!

Не сите компании ги имаат истите алатки и ресурси за спроведување на политиките за мобилност. Понатаму, целите на политиките за мобилност се разликуваат од компанија до компанија.

Затоа, дефиницијата и методите на имплементација се разликуваат од компанија до компанија. Пред да спроведат политика за внатрешна мобилност, менаџерите за човечки ресурси мора да си ги постават вистинските прашања.

– Кои се целите на развивање и унапредување на внатрешната мобилност и кои се очекуваните резултати?

– Како ќе се мерат?

– Кои алатки им се достапни?

– Колкав буџет и ресурси се достапни за оваа политика?

Оваа обука ќе ви помогне да одговорите на овие прашања и да креирате политика за мобилност која ги задоволува потребите на вашите вработени и резултатите од вашиот бизнис.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→