Овој курс учи статистика со користење на слободен софтвер Р.

Употребата на математика е минимална. Целта е да знаете како да ги анализирате податоците, да разберете што правите и да можете да ги пренесете вашите резултати.

Овој курс е наменет за студенти и практичари од сите дисциплини кои бараат практична обука. Ќе биде корисно за секој кој треба да анализира вистинска база на податоци во контекст на наставна, професионална или истражувачка активност, или едноставно од љубопитност сам да анализира база на податоци (мрежа на податоци, јавни податоци итн.).

Курсот се базира на слободен софтвер Р кој е еден од најмоќните статистички софтвери во моментов.

Опфатените методи се: дескриптивни техники, тестови, анализа на варијанса, линеарни и логистички регресивни модели, цензурирани податоци (преживување).

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →