Професионални трошоци 2021 година: познајте го методот на пресметка

Професионални трошоци се дополнителни трошоци, направени од работникот, кои се поврзани со функцијата и работата.

Можете слободно да изберете начин на кој ќе ги обештетите вработените за нивните професионални трошоци, предмет на почитување на законските и договорните обврски.

Надоместок за професионални трошоци обично се прави:

или со надоместок на реалните трошоци. На работникот му се исплаќаат сите направени трошоци. Потоа тој мора да обезбеди доказ за неговите трошоци за да добие надомест; или во форма на паушални надоместоци. Износите се поставени од URSSAF. Околностите што се однесуваат на направените трошоци мора да бидат оправдани. На пример, работникот не може да се врати во своето живеалиште поради службено патување;
или со директно плаќање на износот на трошоците направени од работникот, на пример, со давање на кредитна картичка на компанијата на работникот или со обезбедување на возило на работникот за патување. Професионални трошоци 2021 година: надоместок во форма на паушални надоместоци

Надоместокот за професионални трошоци во форма на фиксни надоместоци се однесува на трошоците на:

храна; домување; трошоци поврзани со ...

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Успешни деловни презентации