Техниките заземаат сè поголемо место во нашите општества, а сепак остануваат во голема мера непознати. Под техники подразбираме предмети (алатки, инструменти, разни уреди, машини), процеси и практики (занаетчиски, индустриски).

Овој MOOC има намера да обезбеди алатки за да разбере како овие техники се произведуваат во нивниот политички, економски, социјален, естетски контекст и како тие исто така ги конфигурираат просторите и општествата, односно домовите, градовите, пејзажите и човечката средина во која се вклопуваат.
MOOC, исто така, има за цел да обезбеди теоретско и практично знаење за да ги идентификува, одржува, зачува и унапредува, односно да работи кон нивното наследство.

Секоја недела, наставниците ќе започнат со дефинирање на областите на студирање, ќе ги објаснат главните концепти, ќе ви дадат преглед на различните пристапи развиени до денес, и на крајот ќе ви претстават, за секое поле, студија на случај.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  [Sendinblue] Обука за е-пошта (курс 2)