Целосно бесплатна премиум обука на OpenClassrooms

Целта на овој предмет е да ја објасни правната основа за создавање, управување и престанок на работните односи.

Со цел да се даде преглед на правната рамка на работните односи, ќе ги претставиме основните принципи кои се однесуваат на создавање, управување и престанок на работните односи.

Да разгледаме:

– Релевантните законски одредби и нивното артикулирање

– Видовите на договори за вработување кои работодавачите можат да ги изберат според нивните потреби, на пример видот на договорот (траен или на определено) и користењето на работното време (со полно работно време, со скратено работно време).

– Последиците од раскинувањето на договорот за вработување.

Продолжете со читање на статијата на оригиналниот сајт→