Процесот се однесува на збир на меѓусебно поврзани или интерактивни активности кои придонесуваат за создавање додадена вредност за организацијата. Може да се структурира во различни процедури кои ги претставуваат чекорите неопходни за постигнување на организациските цели. Процесите претставуваат текови на информации и ресурси.

Денес од суштинско значење во деловниот свет, управувањето со процесите нуди многу предности: Олеснете го управувањето со организацијата, имате видливост врз практиките и методите на одделенијата на компанијата, подобрување на услугата за клиенти, намалување трошоци или ублажување на ризиците.

Оваа обука ви нуди да научите како да ја совладате основната алатка за управување со процеси: дијаграмот на текови. Користејќи го софтверот Microsoft Visio, ќе научите како да изградите…

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →