Со преземање на овој курс, ќе имате глобален преглед на менаџерското сметководство и ќе можете да ги разберете неговите различни аспекти:

  • Како да се префрлите од финансиско сметководство на сметководство за управување?
  • Како да поставите модел за пресметка на трошоците?
  • Како да се пресмета вашата точка на прекин?
  • Како да поставите буџет и да ја споредите прогнозата со реалната?
  • Како да изберете помеѓу различните методи на пресметка?

На крајот на овој MOOC, ќе бидете автономни во поставувањето на моделите за пресметување во табела.

Овој курс е наменет за сите оние кои имаат интерес за менаџмент сметководство: тој е особено погоден за луѓе од кои се бара да направат пресметки на трошоците, во случај на обука или нивна професионална активност. Може да го следат и оние кои се љубопитни или заинтересирани за оваа дисциплина. Затоа, овој MOOC е посветен на сите оние кои се заинтересирани за пресметки на трошоците и кои сакаат подобро да го разберат функционирањето на една компанија.