Овој модул е ​​втор во серијата од 5 модули. Оваа подготовка во физиката ви овозможува да го консолидирате вашето знаење и да ве подготвите за влез во високото образование.

Дозволете се да ве водат видеа кои ќе ве запознаат со различните закони на Њутн кои се однесуваат на силите, енергијата и количината на движење.

Ова ќе ви биде можност да ги разгледате суштинските поими на Њутновата механика од програмата за физика во средно училиште, да стекнете нови теоретски и експериментални вештини и да развиете математички техники корисни во физиката.

Ќе практикувате и многу важни активности во високото образование како што се решавање на „отворени“ проблеми и развивање компјутерски програми на јазикот Пајтон.

Продолжете со читање на статијата на оригиналната страница →