Што подразбира претседавањето со Советот на Европската Унија?

Ротирачко претседателство

Секоја земја-членка го ротира претседавањето со Советот на Европската унија шест месеци. Од Од 1 јануари до 30 јуни 2022 година, Франција ќе претседава со Советот на ЕУ. Претседателството на Одборот организира состаноци, изработува компромиси, издава заклучоци и обезбедува конзистентност и континуитет на процесот на донесување одлуки. Обезбедува добра соработка меѓу сите земји-членки и ги обезбедува односите на Советот со европските институции, особено со Комисијата и Европскиот парламент.

Што е Советот на Европската Унија?

Советот на Европската унија, исто така познат како „Совет на министри на Европската унија“ или „Совет“, ги обединува министрите на земјите-членки на Европската унија по поле на активност. Со Европскиот парламент, тој е ко-законодавец на Европската унија.

Конкретно, министрите ќе претседаваат со десет области на активност или формации на Советот на ЕУ: општи работи; економски и финансиски работи; правда и внатрешни работи; вработување, социјална политика, здравство и потрошувачи; конкурентност (внатрешен пазар, индустрија, истражување и простор); транспорт, телекомуникации и енергија; земјоделство и риболов; животна средина ; образование, млади, култура