Работникот му испраќа на својот работодавец барање за отсуство во рамките на PTP најдоцна 120 дена пред почетокот на акцијата за обука кога тоа подразбира континуиран прекин на работата од најмалку шест месеци. Во спротивно, ова барање мора да се испрати најдоцна 60 дена пред почетокот на акцијата за обука.

Придобивката од бараното отсуство не може да биде одбиена од работодавачот само во случај на непочитување од страна на работникот со условите споменати погоре. Меѓутоа, одложување на отсуството може да се изрече во случај на штетни последици за производството и работењето на компанијата или ако процентот на вработени истовремено отсутни според ова отсуство претставува повеќе од 2% од вкупната работна сила на претпријатието.

Во овој контекст, времетраењето на професионалното преодно отсуство, асимилирано со период на работа, не може да се намали од времетраењето на годишниот одмор. Се зема предвид при пресметката на стажот на работникот во рамките на компанијата.

Работникот има обврска да присуствува како дел од неговиот курс за обука. Тој на својот работодавец му дава доказ за присуство. Вработен кој без причина

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Calendly | Комплетен водич од А до Ш