Работникот до Transitions Pro поднесува барање за финансиска поддршка за неговиот професионален транзициски проект по договор на работодавачот во корист на професионално транзиционо отсуство. Ова барање особено го вклучува описот на проектот за преквалификација и предвидениот курс за обука.

За да се води во неговиот избор за преквалификација и во комплетирањето на неговото досие, вработениот може да има корист од поддршката од советник за професионален развој (CEP). CEP го информира, води и му помага на вработениот да го формализира својот проект. Тој предлага план за финансирање.

Transitions Pro го испитува досието на вработениот. Тие потврдуваат дека вработениот ги исполнува условите за пристап до PTP. Тие потврдуваат дека проектот за преквалификација не спаѓа во обврската на работодавачот да ги приспособи работниците на нивната работна станица, на промените на работните места и на нивното континуирано вработување. Тие ја испитуваат релевантноста на професионалниот проект според следните кумулативни критериуми:

Кохерентноста на ТЕ : промената на професијата мора да бара завршување на сертифицирана обука. Во овој контекст, работникот мора во своето досие да го покаже своето знаење за активностите, условите

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Господар на комерцијалното интервју со БтоБ