CRPE може да се спроведе во компанијата на вработениот или во друга компанија. Во двата случаи, спроведувањето на CRPE е предмет на:

На а Конвенцијата потпишан од работникот, неговиот работодавач и Фондот за примарно здравствено осигурување или општото социјално осигурување, по случај;
И а додаток на договорот за вработување потпишан од вработениот.

Договорот го доставува Фондот за примарно здравствено осигурување или општото социјално осигурување, по случај, за информации до регионалната дирекција за економија, вработување, труд и солидарност (DREETS).

Следниве информации се вклучени во договорот за стручна преквалификација на компанијата:

Le висината на надоместокот платен на работникот. Овој надомест не може да биде помал од надоместокот на работникот пред престанокот што му претходи на ООКП;
La дел од надоместокот на товар на работодавачот (или од компанијата-домаќин во зависност од тоа дали CRPE се врши во компанијата на вработениот или во друга компанија);
La дел од надоместокот покриен со CPAM или CGSS во зависност од случајот. Количината