За договори на неопределено време: кога просечната плата за последните дванаесет месеци е помала или еднаква на два SMIC, надоместокот на работникот се одржува. Инаку, тоа претставува 90% од неговата плата првата година, а 60% по првата година ако курсот за обука е повеќе од една година или 1200 часа;

За договори на определено време: неговиот надомест се пресметува во просек од последните четири месеци, под истите услови како и за договорите на неопределено време;

За привремено вработени: неговиот надомест се пресметува во просек од последните 600 часа мисија извршени во име на компанијата;

За работниците со непостојана работа: референтната плата се пресметува на специфичен начин, но условите за одржување на надоместокот се исти како и за договорите на неопределено време.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Adwords: откријте и подобрете се