На крајот на неговиот курс за обука, на вработениот му завршува суспензијата на договорот. Затоа тој се враќа на своето работно место под условите предвидени во неговиот договор за вработување.

Во овој контекст, вработениот може да продолжи да бара компанија за регрутирање во неговата област на преквалификација, доколку не ја искористил работата за време на неговиот курс за обука.