Да, изготвува извештај од учителот заедно со корисникот.
Оваа рамнотежа треба да дозволи да се утврди дали е неопходно да се обезбедат нови капацитети или мобилизација на друг PDP уред на пример.

Потсетува/прецизира практичните модалитети на надгледуваното судење (цели, датум на почеток и крај, организација на работното време, дали надгледуваното испитување било спроведено на почетната позиција или на друга позиција, засегнатиот сектор на активност, името на туторот во компанијата и неговата позиција, задачите извршени во периодот и набљудувањата, факторите кои го олеснуваат враќањето на работа и факторите што го ограничуваат, потребите за прилагодување: технички, организациски, човечки, на обука или друго).

Извештајот се испраќа до лекарот по труд на работодавачот, до социјалната служба за здравствено осигурување и до специјализираната организација за сместување задолжена за поддршка и одржување на лицата со посебни потреби при вработување, како што е Cap emploi, доколку е применливо.

Продолжете да ја читате статијата на оригиналната страница

READ  Дали имам право да преговарам за периодот за земање платено отсуство?